Publikationer

Publikationer

EQUALIS stræber efter at generere dansk-baseret viden og analyser, både i samarbejde med vores samarbejdspartnere og på egen hånd. Vores mål er at udfylde videnshuller og bygge bro til konkret handling inden for ligestillingsområdet på arbejdsmarkedet.

Diversitetsbarometeret 2024

Diversitetsbarometeret fokuserer på lige repræsentation og reel ligestilling mellem kønnene inden for temaerne 1) uddannelse og karriere, 2) arbejdsmarkedstilknytning, 3) arbejdsmiljø, 4) ledelse og ansvar og 5) indkomst og formue.

For hvert tema angiver barometeret med en indeksværdi, hvor tæt vi er på at have lige repræsentation mellem kønnene eller om der er kønsskævhed, hvor enten kvinder eller mænd er overrepræsenterede. Barometerindekset er baseret på gennemsnitlige værdier af 22 udvalgte indikatorer for kønsligestilling og diversitet på det danske arbejdsmarked fordelt på de fem temaer.

For hvert tema angiver barometeret med en indeksværdi, hvor tæt vi er på at have lige repræsentation mellem kønnene eller om der er kønsskævhed, hvor enten kvinder eller mænd er overrepræsenterede. Med diversitetsbarometeret kan du finde tal på og viden om, hvordan det konkret står til i alt fra topledelser til løn, formuer og psykisk arbejdsmiljø.

Diversitetsbarometer 2024: Tillæg om herkomst

Som et bidrag til at nuancere debatten, indeholder dette års udgivelse et tillæg, hvor repræsentation inden for diversitetsdimensionen herkomst undersøges. Med udgangspunkt i data undersøges repræsentationen af herkomstgrupper i kombination med køn på det danske arbejdsmarked.

Tillægget er et bidrag til at nuancere debatten om ligestilling og diversitet på arbejdsmarkedet og bringer os tættere på at kunne udvikle de løsninger, der skal til for at opnå mere diversitet. Både på arbejdsmarkedet generelt og i de enkelte virksomheder.

The Diversity Barometer 2024

The Diversity Barometer 2024 focuses on equal representation and real gender equality within the following themes: 1) education and career, 2) labor market attachment, 3) work environment, 4) leadership and responsibility, and 5) income and wealth.

For each theme, the barometer indicates with an index value how close we are to achieving gender parity or whether there is gender imbalance, where either women or men are overrepresented.

The Diversity Barometer serves as a comprehensive resource, furnishing quantitative data and analytical insights spanning executive leadership, income, wealth, and working environment anno 2024.

The Diversity Barometer 2024: Supplement on origin

This year, in tandem with the release of the Diversity Barometer 2024, a supplementary report scrutinizing the representation of origin groups alongside gender dynamics within the Danish labor market is issued. 

The supplement contributes to nuanced discussions regarding gender equality and diversity in the workforce, bringing us closer to developing the solutions necessary to achieve greater diversity at the top and across the labor market. From the supplement, it is evident: To strengthen the development and competitiveness of the business sector on a societal level, we need a higher level of knowledge regarding the opportunities and barriers encountered by various origin groups.

Diversitetsbarometeret 2024: Litteraturgennemgang

Denne litteraturgennemgang er udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Diversitetsbarometeret 2024. Diversitetsbarometeret er et måle- og monitoreringsværktøj, der afdækker kønsligestilling og -diversitet på hele det danske arbejdsmarked. 

Litteraturgennemgangen er udarbejdet af Tænketanken EQUALIS i oktober-december 2023.

Tillæg til Diversitetsbarometeret 2024 om herkomst: Litteraturgennemgang

Denne litteraturgennemgang er udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Diversitetsbarometeret 2024. Diversitetsbarometeret er et måle- og monitoreringsværktøj, der afdækker kønsligestilling og -diversitet på hele det danske arbejdsmarked. 

Litteraturgennemgangen er udarbejdet af Tænketanken EQUALIS i oktober-december 2023.

Årsskrift 2023

2023 er ved at nå til vejs ende – og dermed runder vi, i EQUALIS, vores første fulde arbejdsår.

I den anledning samler vi op på året, der er gået. 

Løn under barsel er afgørende for, hvor meget og hvordan barsel fordeles, men også hvilken arbejdsgiver man vil arbejde for

I denne analyse undersøger vi tre hovedtemaer relateret til løn og barsel, navnlig beskæftigedes 1) kendskab til egne barselsvilkår, 2) reelle barselsvilkår og 3) betydningen af barselsvilkår for afholdelse af barsel, valg af arbejdsgiver og ageren på arbejdsmarkedet. 

Barselsåret, der gik: ét år med øremærket barsel til fædre og medforældre

Med denne udgivelse tager vi temperaturen på ‘barselsåret der gik’. Hvad ved vi om implementeringen af direktivet indtil videre?

EQUALIS EXPLAINER – Hvad ved vi om brugen af rollemodeller til øget kønsdiversitet?

Kaster du et blik over den offentlige debat på diversitetsagendaen, vil du hurtigt støde på politikere og andre meningsdannere, der taler for en øget brug af rollemodeller som et led i at styrke mere lige kønssammensætning på det danske arbejdsmarked, både horisontalt, vertikalt og i iværksætterøkosystemet.
Men er der noget om snakken? Virker rollemodeller? Hvordan? For hvem?
Hvad skal man – politikere, erhvervsliv, uddannelsessektor – være opmærksom på, hvis man vil anvende dem som løftestang til at skabe et mere diverst arbejdsmarked? Det forsøger vi med denne EXPLAINER at blive klogere på.

Inspirationskatalog – Sanktionsmuligheder: Lovgivning om kønskvoter og måltal

Den 23. november 2022 vedtog EU et direktiv om kønskvoter i bestyrelser for børsnoterede virksomheder med mindst 250 ansatte. Det betyder, at Danmark og de øvrige medlemslande ved udgangen af 2024 skal give Kommissionen besked om, hvordan virksomhederne vil blive sanktioneret, hvis de ikke lever op til reglerne. Derudover skal medlemslandene beslutte, hvordan direktivet skal indskrives i egen lovgivning.
Med dette korte inspirationskatalog samler tænketanken EQUALIS op på, hvordan EU selv, medlemslandene og andre associerede lande forholder sig til sanktionering af børsnoterede virksomheder, der ikke lever op til de måltal, der sættes.

EQUALIS EXPLAINER – Hvad er op og ned i debatten om øremærket barsel til fædre/medforældre?

Den 2. august 2022 trådte en ny lovgivning i kraft, som sikrer mere øremærket barselsorlov til mænd og medforældre. Ligeledes er betalt løn under fædre og medforældres øremærkede barsel blevet et centralt element i flere overenskomster under OK23.
Lovgivningen er mange steder blevet hilst velkommen og hyldet som et længe ventet fremskridt for fædre og børns rettigheder til hinanden, og som et fremskridt for ligestillingen på arbejdsmarkedet. Men der er også røster i debatten, der kritiserer den øremærkede barsel.
Vi har derfor i Tænketanken EQUALIS skabt et vidensbaseret overblik over de argumenter, der hyppigst florerer i debatten og set nærmere på den viden, argumenterne beror på. 

The Diversity Barometer 2023

The Diversity Barometer 2023 was developed in collaboration with Deloitte, and focuses on equal representation and gender equality within five areas, namely 1) Career and education, 2) Working environment, 3) Labour market attachment, 4) Responsibility and management, and 5) Income and assets.

Diversitetsbarometer 2023

Med lanceringen af Danmarks første Diversitetsbarometeret eksekverer Tænketanken EQUALIS, sammen med Deloitte og muliggjort af Spar Nord Fonden, på visionen om at skabe et samlet og autoritativt datagrundlag, der afdækker, hvordan det står til med ligestilling og kønsdiversitet på det danske arbejdsmarked.
Med flere end 22 indikatorer – baseret på mere end 126 tal fra diverse statistikbanker – samlet i én opgørelse, er målet, at Diversitetsbarometeret bliver det sted, alle vil søge hen, når der søges efter tal på og viden om, hvordan det konkret står til i alt fra topledelser til løn, formuer og psykisk arbejdsmiljø.