Oplæg

Oplæg

Tænketanken EQUALIS tilbyder en række ekspertoplæg. Honorar for oplæg afhænger af oplæggets varighed og aftales derfor individuelt.

Det er derudover muligt at booke adm. direktør for EQUALIS, Gine Maltha Kampmann som moderator i forbindelse med debatter, oplæg eller andet. Honorar for moderatoropgaver afhænger af arrangementets varighed og aftales derfor individuelt.

Ved nærmere interesse for ekspertoplæg eller moderation af et arrangement, kan Programchef Vibeke Boeskov kontaktes på tlf. 61 78 13 44 eller mail: vibeke@equalis.dk for mere viden.

Datakløften: Køn og diversitet som analyseparametre

Datakløften: Køn og diversitet som analyse-parametre

Hvad har snerydning, sikkerhedsseler og fodboldstøvler til fælles? Umiddelbart ikke meget, skulle man tro. Men det har de. Alle tre områder repræsenterer tematikker, hvor den kønnede datakløft kommer til udtryk. Byplanlægning og udvikling af produkter som sikkerhedsudstyr og fodtøj er begge områder, hvor man i produktudviklingen tager udgangspunkt i det, der kaldes ”referencepersonen”, som typisk beror på mål og mønstre, der passer på mænd i aldersspændet 20-30 år. Med udgangspunkt i den kønnede datakløft risikerer vi derfor at udvikle produkter til kvinder, som ikke passer til deres kroppe, og det kan få fatale konsekvenser.

I dette oplæg kommer vi omkring den kønnede datakløft. Vi tager udgangspunkt i tiltag, der eksemplificerer hvilken betydning, det kan have, når ikke der er tilstrækkelig repræsentation i data. Sammen sætter vi data og viden på, hvorfor produkter, initiativer og love, der i udgangspunktet er kønsneutrale, alligevel kan ende med at have en kønnet slagside.

Diversitetsbarometeret

Diversitets-barometeret

Hvor langt er vi fra at opnå reel ligestilling mellem kønnene på arbejdsmarkedet i Danmark? Hvor er de største ligestillings- og diversitetsudfordringer på arbejdsmarkedet lige nu?

I Danmark har vi en selvfortælling om, at vi har – eller er tæt på at have – ligestilling mellem kønnene. Sandheden er dog desværre en anden. Med Diversitetsbarometeret gør vi i EQUALIS op med synsninger og det vi kalder anekdotisk evidens, på ligestillingsområdet. Barometeret er et måle- og monitoreringsværktøj, der som et autoritativt datasæt afdækker kønsligestilling og -diversitet på hele det danske arbejdsmarked.

Et oplæg om Diversitetsbarometeret indebærer en introduktion til barometeret som værktøj og et indblik i de udfordringer, der præger det danske arbejdsmarked på ligestillingsområdet. Sammen vil vi, baseret på de nyest tilgængelige data, tage temperaturen på kønsligestilling på arbejdsmarkedet ud fra barometerets fem temaer: (1) Uddannelse og karriere, (2) Arbejdsmiljø, (3) Arbejdsmarkedstilknytning, (4) Ansvar og ledelse og (5) Indkomst og formue.

The Diversity Barometer

The Diversity Barometer

How far are we from achieving real gender equality in the Danish labor market? What are the biggest gender equality and diversity challenges in the labor market right now?

In Denmark, we have a narrative about having – or being close to – gender equality. However, the truth is unfortunately different. With the Diversity Barometer, we at EQUALIS challenge perceptions and what we call anecdotal evidence in the field of gender equality. The Barometer is a measuring and monitoring tool that, as an authoritative dataset, uncovers gender equality and diversity across the entire Danish labor market.

A presentation on the Diversity Barometer includes an introduction to the Barometer as a tool and insight into the challenges facing the Danish labor market in the field of gender equality. Together, based on the latest available data, we will assess the temperature of gender equality in the labor market from the barometer’s five themes: (1) Education and career, (2) Work environment, (3) Labor market attachment, (4) Responsibility and leadership, and (5) Income and wealth.

Kønsfordeling i de øverste ledelseslag

Det går langsomt med ligestillingen mellem kønnene på flere områder på arbejdsmarkedet, men når vi ser på kønsfordelingen i de øverste ledelseslag, står det særligt slemt til.

EQUALIS’ Diversitetsbarometer 2023 viser, at mænd er stærkt overrepræsenterede i topledelsen på både det private og det offentlige arbejdsmarked. Det samme gør sig gældende i bestyrelser. Blandt de 2.387 store virksomheder, der er underlagt et lovkrav om at opstille mål for den kønsmæssige sammensætning i deres bestyrelser, er knap 20 procent af alle bestyrelsesmedlemmer kvinder.

I dette oplæg kommer vi ind på, hvordan vi i Danmark er gået til denne problemstilling, og vi ser på, hvordan andre lande i norden og i EU har arbejdet med løsninger på udfordringen om mandsdomineret topledelse. Vi giver endvidere en introduktion til, hvordan indsatser – og sanktioner – virker på tværs af lande, der arbejder med forskellige løsninger, og ser på, hvad der er vigtigt, hvis man som virksomhed eller organisation vil arbejde målrettet og strategisk med at ændre kønssammensætningen i sine egne ledelseslag.

De kønnede uddannelsesvalg

Der er stor forskel på mænd og kvinders karriereforløb. Typisk starter det allerede med det første uddannelsesvalg; mænd er stærkt overrepræsenterede, når vi ser på den del af befolkningen, der har grundskoleniveau som længst fuldførte uddannelsesniveau samt på de erhvervsfaglige og korte videregående uddannelser. Kvinder derimod læser typisk mellemlange og lange videregående uddannelser.

Til trods for, at kvinder er overrepræsenterede på de længere videregående uddannelser, avancerer mænd generelt hurtigere end kvinder og tjener typisk også mere i løn.

I dette oplæg giver vi en introduktion til de store uddannelsesmæssige forskelle, der eksisterer på baggrund af køn. Sammen ser vi på udviklingen i mænd og kvinders karrierevalg og holder det op imod forskning om kønnede uddannelsesvalg. Vi kommer også omkring, hvordan man som uddannelsesinstitution, virksomhed, offentlig myndighed eller privatperson kan bidrage til at udfordre kønnede uddannelsesmønstre – og sætte spørgsmålstegn ved de forklaringer, der florerer i den offentlige debat om kønnenes forskellige præferencer.

Biasbevidst Ledelse – sæt diversitet i spil og træf bedre beslutninger

Diversitet bliver i tiltagende omfang en central del af strategiske dagsorden på mange arbejdspladser. En nøglefaktor for at fremme denne diversitet er ledelse, der er opmærksom på bias – de forudindtagede holdninger og forestillinger, vi alle bærer på. Ved at forstå og håndtere disse bias, kan vi undgå almindelige faldgruber, ændre vaner og skabe plads til nye ideer og innovation.

Christina Lundsgaard Ottsen, associeret forskningschef hos EQUALIS og forfatter til bogen ‘Biasbevidst Ledelse – sæt diversitet i spil og træf bedre beslutninger’, har gennem sin baggrund som psykolog og forskning i tværkulturel diversitet specialiseret sig i at gøre diversitet til en styrke. Med 15 års erfaring i at bekæmpe bias og udnytte diversitet, arbejder hun i dag med strategisk ledelse på CBS og gør os klogere på, hvordan diversitet kan fungere som et fundament for ledelsesudvikling.

I dette oplæg vil Christina udfordre dine forudfattede holdninger og vise, hvordan forskellige perspektiver kan være dit mest effektive værktøj som leder. Christina fortæller om de psykologiske mekanismer bag bias, hvordan vores hjerne kan blive snydt af bias i en travl hverdag, og hvordan målrettet design af vores adfærd kan hjælpe os med at træffe bedre beslutninger. Ved at blive bevidst om vores bias og bruge dem til vores fordel, kan vi alle træffe bedre og mere informerede beslutninger.

Booking

Programchef
Vibeke Boeskov

tlf.: 61 78 13 44
mail: vibeke@equalis.dk